Định hướng Chương trình phối hợp hoạt động KH-CN giữa Bộ Quốc phòng với các đơn vị ngoài quân đội

(Bqp.vn) - Sáng 24/10/2014, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội thảo Khoa học với chủ đề “Định hướng Chương trình phối hợp hoạt động KH-CN giữa Bộ Quốc phòng với các đơn vị ngoài quân đội”. Thượng tướng Trương Quang Khánh chủ trì hội thảo.

Loading the player ...

Quân tình nguyện Việt Nam làm nhiệm vụ quốc tế giúp Lào trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược

(Bqp.vn) - Lịch sử đã gắn bó hai dân tộc Việt - Lào. Đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau là quy luật khách quan trong lịch sử tồn tại và phát triển của hai nước. Mối quan hệ mật thiết này đã được hai Đảng, hai Nhà nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản, các thế hệ lãnh đạo cũng như quân và dân hai nước chăm lo, dày công vun đắp, mà biểu tượng sáng ngời của tình đoàn kết đặc biệt, liên minh chiến đấu Việt - Lào là những chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam chiến đấu, công tác trên đất nước bạn Lào.

Xây dựng nền quốc phòng toàn dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh

(Bqp.vn) - Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện, sâu sắc, khoa học về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, có ý nghĩa lý luận, thực tiễn to lớn, đã và đang soi đường cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hôm nay và mai sau. Một trong những vấn đề quan trọng của tư tưởng Hồ Chí Minh là xây dựng nền quốc phòng gồm các nội dung cơ bản: Dựng nước và giữ nước, quốc phòng toàn dân (QPTD), toàn diện, hiện đại, độc lập, tự chủ, kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại.